اثر برخی عوامل غیر ژنتیکی بر صفات رشد گوسفند لری بختیاری

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، به منظور بررسی مهم­ترین عوامل غیر ژنتیکی مؤثر بر صفات رشد در گوسفند لری بختیاری از تعداد7721 رکورد وزن  تولد، 6462 رکورد وزن یک­ماهگی، 7275 رکورد وزن شیرگیری، 5745 رکورد وزن شش ماهگی، 3326 رکورد وزن نه ماهگی و 3088 رکورد وزن یک‌سالگی بره­های لری‌بختیاری که طی سال‌های 1368 تا 1389 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری ‌بختیاری واقع در شهرستان شهرکرد جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. نرم‌افزار آماری SAS برای بررسی اثر عوامل محیطی بر این صفات، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد، اثر عوامل محیطی سال تولد، جنس بره، تیپ تولد و سن مادر هنگام زایش بر کلیه صفات مورد مطالعه معنی‌دار بودند (01/0>P). میانگین حداقل مربعات همه صفات رشد، در بره­های نر به ‌طور معنی‌داری بالاتر از بره­های ماده بود و بره­های تک­قلو متولد شده در مقایسه با بره­های دوقلو متولد شده، در تمام سنین رشد، وزن بیشتری داشتند. با افزایش سن مادر، عملکرد صفات رشد افزایش داشت و در گروه سنی 5 سال به حداکثر رسیده و دوباره کاهش یافت. میانگین حداقل مربعات تمام صفات مورد بررسی در سال­های 1387، 1388 و 1389 بیشترین مقدار بود. بررسی اثر عوامل ثابت، گویای اثر قابل توجه عوامل محیطی بر بروز فنوتیپی صفات رشد می­باشد. لذا اگر این عوامل در برآورد مقادیر ارزش اصلاحی حیوانات در نظر گرفته نشوند، می­تواند اریب قابل ملاحظه­ای در آن ایجاد نماید و به تبعیت از آن مقادیر روند ژنتیکی محاسبه شده بسیار دور از واقعیت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها