تأثیرافزودن اسانس مرزه خوزستانی به آب آشامیدنی، بر ترکیب شیمیایی، پروفیل اسید‌های چرب و میزان کلسترول عضلات سینه و ران در جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی تأثیر افزودن مقادیر صفر، 200، 300، 400 و 500 میلی‌لیتر اسانس مرزه خوزستانی و 500 میلی‌لیتر توئین-80 در هر لیتر از آب آشامیدنی بر ترکیب اسید‌های چرب و میزان کلسترول گوشت سینه و ران مرغ گوشتی، با استفاده از 720 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه کاب 500، اجرا شد. تأثیر هر یک از شش تیمار آزمایش در شش تکرار و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی از سن 1 تا 42 روزگی مطالعه شد. در 42 روزگی، 6 جوجه نر و 6 جوجه ماده از هر تیمار کشتار و نمونه‌های عضلات سینه و ران آن‌ها برای بررسی صفات مورد نظر آماده گردید. پروفیل اسیدهای چرب گوشت به طور معنی داری تحت تأثیر اندام (سینه یا ران) قرار گرفت، ولی افزودن اسانس مرزه خوزستانی به آب آشامیدنی، در سطوح 200 تا 500 میلی‌گرم در لیتر تأثیر معنی داری بر میزان یا نسبت اسیدهای چرب در گوشت سینه و یا ران نداشت. میزان کلسترول گوشت ران به طور معنی داری بالاتر از گوشت سینه بود و هر دو تحت تأثیر افزودن اسانس مرزه به آب آشامیدنی مرغ کاهش یافت (10/0< P). نتیجه‌گیری شد که افزودن مستمر سطوح 200 تا 500 میلی‌گرم در لیتر اسانس مرزه خوزستانی در آب آشامیدنی تأثیری بر تغییر میزان یا نسبت اسیدهای چرب در گوشت سینه و یا ران مرغ گوشتی نداشت، ولی باعث کاهش کلسترول گوشت به خصوص در ران شد. 

کلیدواژه‌ها