اثر سطوح جیره‌ای کلسیم، فسفر و روغن سویا بر عملکرد و کیفیّت تخم‌مرغ در مرغ‌های تخم‌گذار

نویسندگان

چکیده

این آزمایش با هدف ارزیابی اثرسطوح مختلف کلسیم، فسفر و روغن سویا در جیرۀ غذایی بر عملکرد تولیدی و شاخص‌های کیفیت تخم با استفاده از 216 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه‌های لاین اجراء شد. آزمایش به صورت فاکتوریل (2×3) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار شامل سه سطح کلسیم و فسفر (توصیه NRC، 15 و 30 درصد بیشتر از توصیة NRC) و دو سطح روغن سویا (صفر و 4 درصد) با 3 تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار به مدت 12 هفته از سن 25 تا 37 هفتگی اجراء شد. استفاده از روغن سویا اثر معنی‌داری بر تولید تخم و مصرف خوراک داشت (05/0>P). بالاترین درصد تولید تخم‌‌مرغ و بیشترین مقدار خوراک مصرفی روزانه با استفاده از سطح 4 درصد چربی گیاهی در جیره‌های غذایی مرغ‌ها مشاهده شد. سطوح مختلف کلسیم و فسفر و اثر متقابل بین آن‌ها اثری بر عملکرد مرغ‌ها نداشت. افزودن روغن سویا به جیرۀ ‌غذایی و سطوح جیره‌ای کلسیم و فسفر و همچنین اثر متقابل بین روغن سویا و کلسیم و فسفر و نیز اثر متقابل چربی و کلسیم و فسفر به صورت معنی‌داری رنگ زردة تخم‌‌مرغ را تغییر دادند (05/0>P). سطوح جیره‌ای 4 درصد روغن سویا به همراه 30 درصد کلسیم و فسفر بیشتر از توصیة NRC و نیز اثر متقابل بین آن‌ها باعث افزایش معنی‌دار رنگ زردة تخم‌مرغ شد (05/0>P). یافته‌های این تحقیق نشان داد که استفاده از 4 درصد چربی و 30 درصد کلسیم و فسفر بیشتر از توصیۀ‌ NRC سال 1994 بدون اینکه اثرات متقابلی داشته باشند،‌ موجب بهبود عملکرد و صفات تخم‌مرغ در مرغ‌های تخم‌گذار می‌شوند.

کلیدواژه‌ها