ارزش تغذیه‌ای ضایعات کارخانجات شیرینی‌پزی(بیسکویت) استان آذربایجان شرقی در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش جهت بررسی اثر استفاده از ضایعات کارخانجات شیرینی­پزی (بیسکویت) استان آذربایجان شرقی در جیره­های غذایی جوجه‌های گوشتی بر عملکرد، صفات لاشه و پارامتر‌های خونی انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با600 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 از سن 15 تا 49 روزگی در 5 تیمار و 5 تکرار انجام گردید. ضایعات بیسکویت در سطوح 0، 10، 15، 20 و 25 درصد جایگزین ذرت در جیره­های غذایی شد. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از ضایعات بیسکویت سبب بروز تفاوت‌های معنی‌دار در بیشتر صفات عملکردی می­گردد (01/0>P). بالاترین مقدار مصرف خوراک و افزایش وزن مربوط به جیره‌های غذایی حاوی 25% ضایعات بیسکویت می‌باشد (01/0>P). استفاده از ضایعات بیسکویت در سطوح مختلف بعنوان جایگزین برای ذرت از انتهای هفته چهارم تا پایان دوره پرورش باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی گردید و بهترین ضریب تبدیل غذایی در سطح 25% استفاده از ضایعات بیسکویت حاصل شد (851/1 در مقابل 914/1). جوجه­های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف ضایعات بیسکویت کمترین مقادیر چربی محوطه بطنی و بالاترین مقدار وزن لخم لاشه و وزن سینه را داشتند (01/0>P). در رابطه با پارامتر‌های خونی اندازه‌گیری شده تفاوت معنی‌داری بین تیمار شاهد با سایر تیمارها مشاهده نشد و همه نمونه‌های خون از نظر پارامترهای خونی (تری­گلیسرید، کلسترول، LDL و HDL) اندازه­گیری شده در سطح نرمال قرار داشتند. 

کلیدواژه‌ها