ثر آنتی اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن بر فراسنجه های اسپرم گاومیش پس از فرآیند انجماد- یخگشایی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثر آنتیاکسیدانی غلظتهای مختلف بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT) بر فراسنجههای اسپرم گاومیش پس از فرآیند انجماد- یخگشایی انجام شد. نمونههای منی گاومیش پس از جمعآوری، با دو نوع رقیق کننده تریس- سیترات– زرده تخممرغ و بایوکسل به همراه غلظتهای مختلف BHT (0، 5/0،1، 2 و3میلیمولار) رقیق و تا 5 درجه سانتیگراد سرد و سپس در معرض بخار ازت منجمد و در تانک حاوی ازت مایع ذخیره شدند. فراسنجههای تحرک اسپرم، قابلیت زنده ماندن، یکپارچگی غشای پلاسمایی و آکروزمی به ترتیب توسط میکروسکوپ فاز مقایسهای، رنگآمیزی سوپراویتال، تست التهابی هیپواسموتیک و واکنش آکروزمی پلاسما در زمانهای صفر و 6 ساعت پس از یخگشایی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده هر دو نوع رقیق کننده حاوی سطوح مختلف BHT نسبت به گروه شاهد به طورمعنیداری(05/0 >P) باعث بهبود توانایی انجماد اسپرم شد. غلظت 2میلیمول در زمان صفر بعد از یخگشایی و 1 میلیمول 6 ساعت پس از یخگشایی در هر دو نوع رقیقکننده بیشترین بهبود (05/0 >P) را در ویژگیهای ارزیابی شده داشت. با این وجود افزودن 3 میلی مول BHT نسبت به سایر غلظت های استفاده شده موجب کاهش کیفیت برخی از فراسنجه‌های ارزیابی شده گردید.   

کلیدواژه‌ها