تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی برگ درخت عناب با استفاده از روشهای برون تنی

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی برگ درخت عناب با استفاده از روش تولید گاز و کیسه‌های نایلونی از دو رأس گوساله دارای فیستولای شکمبه‌ای استفاده شد. گوساله‌ها در حد نگهداری با جیره‌های شامل کنسانتره و علوفه دو بار در روز تغذیه شدند. عمل قرائت و ثبت میزان گاز تولیدی ناشی از تخمیر در ساعات 2، 4، 8، 16، 24، 36، 48، 72 و 96 ساعت بعد از انکوباسیون انجام گرفت. انکوباسیون کیسه‌های نایلونی حاوی نمونه‌های خوراک نیز در زمان‌های یاد شده صورت گرفت. مقادیر ماده خشک (DM)، ماده آلی(OM)، خاکستر (ASH)، پروتئین خام(CP)، چربی خام (EE) و الیاف نامحلول در شوینده خنثی نمونه‌های آزمایش به ترتیب برابر 45، 91، 9، 1/15، 5 و 32 درصد بدست آمد. کلسیم آن بالا و 6/3 درصد بود. ضرایبa  و b برای ماده خشک 31/0 و 35/0 و برای NDF 18/0 و 34/0 برآورد گردید. مقدار تانن کل در برگ درخت عناب حدود 7/2 درصد بود. آزمون تولید گاز نشان داد که هضم بخش محلول و نامحلول ولی قابل هضم برابر 64/49 درصد بود. 

کلیدواژه‌ها