اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی پونه (Menta pulegium L.) و چربی گیاهی بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سطح سلول‌های ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار

10.22077/jlr.2012.168

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی اثراتسطوح مختلف گیاه دارویی پونه و مخلوط چربی گیاهی بر عملکرد، کیفیت تخم‌‌مرغ، پارامترهای بیوشیمیایی و سطح سلول‌های ایمنی خون در مرغ‌های تخم‌گذار انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل (3×3) و در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد 324 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه‌های لاین (W36) در 9 تیمار شامل سه سطح گیاه دارویی پونه (صفر، 1 و 2 درصد) و سه سطح مخلوط روغن گیاهی (صفر، 5/2 و 5 درصد) با 3 تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار به مدت 12 هفته از سن 25 تا 37 هفتگی مرغ‌ها انجام گردید. نتایج نشان داد که استفاده از گیاه دارویی پونه و مخلوط چربی گیاهی دارای اثرات معنی‌داری بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار می‌باشد (05/0>P). بالاترین مقادیر مربوط به درصد تولید تخم‌مرغ، تولید توده‌ای تخم‌‌مرغ و خوراک مصرفی با استفاده از 1 درصد پونه در جیره‌ها بدست آمد. بالاترین مقدار خوراک مصرفی با استفاده از جیرة بدون روغن و کمترین آن با استفاده از 5 درصد مخلوط چربی گیاهی مشاهده شد. کمترین وزن مخصوص تخم‌مرغ و استحکام پوسته با استفاده از 2 درصد پونه حاصل گشت. کمترین استحکام پوسته با استفاده از 5 درصد مخلوط گیاهی و بیشترین مقدار آن با استفاده از 5/2 درصد مخلوط چربی گیاهی بدست آمد. بالاترین مقادیر مربوط به تری گلیسرید و اسید اوریک سرم خون با استفاده از 1 درصد پونه در جیره‌ها مشاهده شد. استفاده از سطوح مختلف پونه و مخلوط گیاهی اثرات معنی‌داری بر صفات ایمنی مرغ‌ها نداشت. همچنین اثرات متقابلی بین سطوح پونه و مخلوط چربی گیاهی در رابطه با عملکرد، صفات تخم‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سطح سلول‌های ایمنی خون مرغ‌ها مشاهده نگردید. استفاده از 1 درصد گیاه پونه و 5/2 درصد مخلوط چربی گیاهی اثرات مثبتی در مقایسه با سایر تیمارها بر عملکرد و استحکام پوستة تخم‌مرغ در مرغ‌های تخم‌گذار داشت.

کلیدواژه‌ها