تحلیل لجستیک اثر برخی عوامل محیطی بر صفات رشد بره‌های بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس‌آباد مشهد

10.22077/jlr.2012.166

چکیده

در این پژوهش، از رکورد صفات رشد (وزن تولد و شیرگیری، افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری) متعلق به 11837 رأس بره نژاد بلوچی (حاصل از 300 قوچ و 3694 میش) که طی سال‌های 1357 تا 1387 از گله‌های 1 و 2 ایستگاه اصلاح نژاد عباس‌آباد مشهد جمع آوری شده بود، استفاده گردید. اثر برخی سازه‌های محیطی بر احتمال "بیش از میانگین جمعیت بودن" صفات وزن تولد، وزن شیرگیری و افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری، توسط مدل رگرسیون لجستیک آنالیز شد. در فایل ارقام، میانگین ریاضی و اشتباه معیار صفات وزن تولد و شیرگیری به ترتیب 007/0±32/4 و 046/0±33/22 کیلوگرم و برای صفت افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری 436/0±22/193 گرم بود. نتایج نشان داد که اثر سال تولد، جنس و تیپ تولد بر احتمال "بیش از میانگین جمعیت بودن" کلیه صفات رشد از نظر آماری معنی‌دار بود. بر اساس ضرایب تابعیت برآورد شده، سال تولد بر احتمال مربوط به وزن تولد اثر منفی (014/0-) ولی بر احتمال مربوط به وزن شیرگیری (19/0) و افزایش وزن روزانه (017/0) اثر مثبت داشت. درون زادآوری بر احتمال مربوط به وزن تولد (399/2-) و شیرگیری (495/1-) اثر منفی و سن زایش مادر بر احتمال مربوط به وزن تولد (02/0) و سن شیرگیری بر احتمال مربوط به وزن شیرگیری (087/0) اثر مثبت داشت. 

کلیدواژه‌ها