اثر استفاده از سطوح مختلف مخلوط گیاهان دارویی پونه، گزنه و کاسنی با و بدون آنزیم بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار

10.22077/jlr.2012.164

چکیده

این آزمایش با هدف ارزیابی اثراتسطوح مختلف مخلوط گیاهان دارویی پونه، گزنه و کاسنی با و بدون آنزیم (آنزیم سافیزیم) بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و پارامترهای بیوشیمیایی خون مرغ‌های تخم‌گذار انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل (2×3) و در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد 216 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه‌ ‌‌های لاین (W36) در 6 تیمار شامل سه سطح مخلوط گیاهان دارویی پونه، گزنه و کاسنی (صفر، 75/0 [25/0 درصد از هر کدام] و 5/1 درصد [5/0 درصد از هر کدام] و دو سطح آنزیم سافیزیم (صفر، 05/0 درصد) با 3 تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار به مدت 12 هفته از سن 25 تا 37 هفتگی مرغ‌ها انجام گردید. نتایج نشان داد که استفاده از مخلوط گیاهان دارویی پونه، گزنه و کاسنی و سطوح آنزیم دارای اثرات معنی‌داری بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار می‌باشند (05/0>P). استفاده 75/0 درصدی از مخلوط گیاهان دارویی پونه، گزنه و کاسنی موجب بهبود تولید تخم‌‌مرغ مرغ‌ها شد. بالاترین مقادیر مربوط به وزن مخصوص تخم‌مرغ، تری‌گلیسرید و پروتئین کل خون با استفاده 5/1 درصدی از مخلوط گیاهان دارویی پونه، گزنه و کاسنی حاصل گشت. همچنین مرغ‌ها بهترین عملکرد را با استفاده از 05/0 درصد از آنزیم سافیزیم داشتند. نتیجه‌گیری می‌شود که استفاده از 75/0 درصد از مخلوط گیاهان دارویی پونه، گزنه و کاسنی و 05/0 درصد از آنزیم سافیزیم می‌تواند عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها