بررسی چندشکلی ژن ‌هورمون رشد و ارتباط آن با برخی صفات مرتبط با ترکیبات شیر در گوسفند نژاد زل

10.22077/jlr.2012.131

چکیده

ژن هورمون رشد یکی از مهمترین ژنهای کاندید در بررسی صفات رشد، تولیدی و اقتصادی در بین حیوانات اهلی می‌باشد که به صورت گسترده­ای به عنوان نشانگر در گونه­های مختلف مورد مطالعه قرارگرفته است. در این تحقیق به منظور بررسی چند­شکلی این ژن­ و ارتباط آن­ با ترکیبات شیر در گوسفند نژاد زل از 140 رأس گوسفند واقع در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند شیرنگ در استان­ گلستان خونگیری بعمل آمد .نمونه­های DNA از خون استخراج و قطعه 365 جفت بازی از اگزون 5 ژن هورمون رشد توسط واکنش زنجیره­ای پلیمراز مورد تکثیر قرار گرفت. سپس محصولات تکثیر شده بر روی ژل پلی اکریل آمید 8 درصد به روش چند­شکلی فضایی تک رشته­ای (SSCP)[1]مورد ارزیابی قرار گرفت، بطوریکه سه الگوی باندی (ژنوتیپ) ­متفاوت G1، G2 و G3 به ترتیب با فراوانی­های317/0 ،388/0 و 295/0 مشاهده شد. جهت بررسی تاثیر ژن­های مورد مطالعه بر ترکیبات شیر از رویه Mixed نرم افزار SAS استفاده گردید. بین چند­شکلی ژن هورمون رشد و ترکیبات شیر هیچ ارتباطی آماری مشاهده نشد. بررسی آزمون کای مربع نشان دهنده عدم تعادل در این جامعه بود. 

کلیدواژه‌ها