تعیین سمیت سرب، کروم و آهن در بافت خوراکی پرنده چنگر در تالاب بین‌المللی گمیشان

10.22077/jlr.2012.128

چکیده

چنگر (Fulica atra) یک گونه از پرندگان آبزی قابل شکار است که مورد توجه شکارچیان و جوامع بومی و محلی حاشیه تالابهای شمال ایران قرار دارد. در این تحقیق، تعداد 30 قطعه پرنده چنگر (15 نر و 15 ماده) از تالاب بین­المللی گمیشان در جنوب شرقی سواحل دریای خزر در زمستان 1388 نمونه­برداری و سپس میزان فلزات سرب، کروم و آهن در بافت عضله سینه آنها با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین فلز سرب در جنس نر و ماده به ترتیب 3/0±24/1 و 3/0±12/1، کروم 08/0±15/0 و 07/0±14/0 و میانگین غلظت آهن 4/18±5/55 و 04/19±5/54 میکروگرم بر گرم وزن تر بود و بین دو جنس اختلاف معنی­دار مشاهده نگردید (05/0 > P). بیشترین غلظت فلزات سنگین سرب، کروم و آهن در جنس نر و ماده به ترتیب 89/1، 33/0 و 8/99 میکروگرم بر گرم وزن تر اندازه­گیری گردید. بین این سه عنصر در بافت عضله همبستگی پائینی وجود داشت. نتایج این تحقیق با استاندارد پیشنهادی از سوی دیگر محققین مقایسه شد. مشخص گردید که غلظت­های عنصر سرب، کروم و آهن در بافت عضله سینه چنگر تالاب بین المللی گمیشان پایین­تر از حد سمی بود. 

کلیدواژه‌ها