برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و بررسی روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفندان زندی

10.22077/jlr.2012.127

چکیده

برای برآورد مؤلفه‌ای واریانس-کواریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات رشد گوسفندان زندی از تعداد 5542 رکورد مربوط به سال‌های 1384 الی 1389 گله‌های تحت پوشش مرکز تحقیقات استان قم استفاده شد. برآورد اجزاء واریانس با روش حداکثر درستنمایی محدود شده بی نیاز از مشتق‌گیری و با استفاده از مدل حیوان توسط مدل‌های شش‌گانه با نرم‌افزار Wombat برآورد گردید. عوامل سال تولد، فصل تولد، جنس بره، نحوه تولد و اثر گله در صفات مورد بررسی اثر معنی‌داری (P<0/05) نشان داد. لذا بعنوان اثرات ثابت در مدل‌ها گنجانده شدند. مقدار لگاریتم تابع درستنمایی برای مدل‌های شش‌گانه برای تمام صفات برآورد شد. برای اطمینان بیشتر از ثابت آکائیک نیز استفاده گردید و بهترین مدل هر صفت گزارش شد. مقادیر وراثت پذیری مستقیم بر اساس مدل 3، 3، 2، 2، 2، 2 برای صفات میانگین وزن تولد و وزن تولد کل، میانگین وزن شیرگیری و وزن شیرگیری کل و اوزان 12 و 24 ماهگی بره‌های یک میش به ترتیب 18/0،17/0، 29/0، 23/0، 18/0 و 1/0 برآورد گردید. میانگین فنوتیپی و ارزش اصلاحی مستقیم و مادری صفات مورد مطالعه در هر سال به روش بهترین پیش بینی نااریب خطی برآورد و روند ژنتیکی صفات مورد مطالعه در طی 6 سال بررسی شد. روند ژنتیکی مستقیم میانگین وزن تولد و کل وزن تولد بره‌های یک میش و میانگین وزن شیرگیری و کل وزن شیرگیری و اوزان 12 و 24 ماهگی با استفاده از تجزیه تک صفتی به ترتیب 1/33±0/07، 2/28±0/14، 6/68±2/1،8/57±1/9 ، 98/54±22/1 و 205/11±25/8 گرم بود.

کلیدواژه‌ها