نویسنده = لیلا قره داغی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ی تنوع مورفولوژیکی زنبورعسل کوچک(Apis Florea) ایران بر اساس روش های آماری تجزیه خوشه ای و حداقل واریانس

دوره 6، شماره 1 و 2، تابستان 1396، صفحه 15-25

سیدسخاوت فاطمی؛ طاهر هرکی نژاد؛ محمدباقر فرشینه عدل؛ لیلا قره داغی