بررسی استفاده از سطوح مختلف ناخنک، موشکورک و آلوئه‌ورا در جیره و اثر آن بر روی ویژگی های کمی و کیفی و بیوشیمیایی تخم بلدرچین ژاپنی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بوشهر، ایران

2 دانشجوی رشته باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

وجود بقایای آنتی بیوتیکی در مواد پروتئینی از مهم­ترین مشکلات صنعت طیور می باشد. لذا تلاش برای جایگزین نمودن ترکیبات طبیعی و غیر مضر به جای انواع آنتی بیوتیک­ها و افزودنی­های شیمیایی در جیره انواع پرندگانی که مورد تغذیه انسان قرار می­گیرند، وجود دارد. به همین منظور در آزمایش حاضر به بررسی اثرات سه گیاهان دارویی بر عملکرد، خصوصیات بیوشیمیایی، عوامل کمی و کیفی تخم بلدرچین ژاپنی پرداخته شد. در مجموع 525 جوجه یک روزه بلدرچین ژاپنی به طور تصادفی در 7 گروه با سه تکرار تقسیم بندی شدند. تیمار­ها شامل دو سطح (0.5 و 2 درصد) از پودر خشک شده هر گیاه (ناخنک، موشکورک و آلوئه­ورا) و یک گروه کنترل منفی تشکیل گردید. نتایج بدست آمده نشان داد استفاده از گیاه دارویی آلوئه­ورا باعث ایجاد تفاوت معنی­داری(05/0p≤) در افزایش تولید تخم نسبت به سایر تیمار­ها می شود. میزان کلسترول زرده و تیوباربیتوریک اسید به میزان قابل توجهی در گروه­های تغذیه شده با گیاهان دارویی کاهش یافت، در حالی که میزان پروتئین سفیده در گروه­های تغذیه شده با پودر گیاهان دارویی ( بخصوص گیاه دارویی آلوئه­ورا)  نسبت به گروه شاهد افزایش معنی­داری(05/0p ≤) را نشان داد. داده­ها نشان داد که آلوئه­ورا نسبت به سایر تیمارها واحد هاو را کاهش می­دهد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که اضافه کردن این سه گیاه به جیره غذایی بلدرچین می­توان باعث بهبود خصوصیات کمی، کیفی و ویژگی های بیوشیمیایی در تخم بلدرچین ژاپنی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات