بررسی امکان استفاده از چای تخمیری کامبوچا در جیره و اثر آن بر برخی خصوصیات عملکردی و بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی راس 308

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

2 دانشیار دانشگاه بیرجند

3 استادیار دانشگاه بیرجند

4 استاد دانشگاه بیرجند

چکیده

برای بررسی اثر چای تخمیری کامبوچا روی صفات عملکردی، غلظت گلوکز و نیمرخ لیپیدی خون، تعداد 200 قطعه جوجه‌ گوشتی سویه راس 308 به مدت 42 روز در پنج تیمار و چهار تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شدند. جیره‌های آزمایشی برای هر 5 تیمار یکسان بود ولی آب مصرفی در بین گروه‌های دریافت کننده چای تخمیری کامبوچا (0%، 10%، 20%، 30% و 40%) تفاوت داشت. در پایان هر هفته، جوجه­ها وزن‌کشی ­شدند و میانگین وزن هر تیمار و همچنین مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی محاسبه ­شد. خون از ورید گردنی جمع‌آوری و غلظت گلوکز، کلسترول تام، لیپوپروتئین­ها با چگالی پایین (LDL)، لیپوپروتئین­ها با چگالی بالا (HDL) و تری‌گلیسرید خون جوجه‌ها اندازه‌گیری شد. داده­ها توسط نرم‌افزار SAS آنالیز شدند. نتایج نشان داد که تیمار حاوی 40 درصد چای تخمیری کامبوچا سبب کاهش معنی‌دار غلظت تری‌گلیسرید در مقایسه با گروه شاهد شد (01/0P<) اما چای تخمیری کامبوچا اثر معنی‌داری بر غلظت کلسترول تام و گلوکز، LDL، HDL نداشت (05/0P>). همچنین مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر کامبوچا قرار نگرفت (05/0 P>). با توجه به نتایج این تحقیق، استفاده از چای کامبوچا در آب طیور مقرون به صرفه نبوده و لذا توصیه نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها