اثر پودر سماق و پروبیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه و طول روده‌ی بلدرچین ژاپنی در دوره‌ی رشد

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه شهرکرد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

اثرات سطوح مختلف پودر سماق و پروبیوتیک پروتکسین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و طول روده‌های کوچک، بزرگ و کور با استفاده از 120 قطعه بلدرچین ژاپنی از سن 7 تا 42 روزگی در یک آزمایش فاکتوریل 4 × 2 با دو سطح پروبیوتیک (صفر و 012/0 درصد) و چهار سطح سماق (صفر، 05/0، 10/0 و 15/0 درصد) در قالب طرح کاملأ تصادفی با هشت تیمار، سه تکرار و پنج قطعه در هر تکرار بررسی شد. خوراک مصرفی و وزن بدن به صورت هفتگی اندازه‌گیری شد. در پایان دوره از هر  تکرار، 4 قطعه بلدرچین (2 نر و 2 ماده) به طور تصادفی انتخاب و کشتار شدند. مصرف پروبیوتیک پروتکسین تا سطح 120 گرم در تن در سنین مختلف (7 الی 42 روزگی) بلدرچین‌ها تفاوت معنی داری نشان داده نشد، در صورتی که تأثیر سطوح مختلف پودر سماق از سن 14 الی 42روزگی تفاوت معنی داری بین تیمارها آشکار شد. به طوری که در سنین 14 روزگی و 42 روزگی تیمار شاهد برتر از بقیه تیمارها بود (05/0>P). ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت و اختلاف معنی دار بین تیمارهای آزمایش و تیمار شاهد مشاهده نشد. بخش‌های مختلف لاشه و وزن کبد تحت تأثیر پروبیوتیک پروتکسین قرار نگرفت، اما وزن لاشه آماده طبخ، سینه، ران و کبد تحت تأثیر پودر سماق قرار گرفت (05/0>P). طول روده کوچک و بزرگ تحت تأثیر پودر سماق قرار گرفت و تفاوت معنی داری مشاهده شد (05/0>P)، طول روده تیمارهای دریافت کننده 1/0 و 15/0 درصد پودر سماق نسبت به تیمار شاهد کوتاهتر بود. طول روده بزرگ در تیمارهای دریافت کننده پودر سماق نسبت به طول روده بزرگ تیمار شاهد کوتاه‌تر بود و تفاوت معنی دار بود (05/0>P). افزودن سماق به دلیل افزایش خوشخوراکی و داشتن توانایی تغییر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش به سمت میکروارگانیسم‌های مفید می‌تواند به عنوان یکی ازجایگزین‌های آنتی بیوتیک در جیره بلدرچین‌های ژاپنی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات