مقدمه‌ای بر کاربرد زیست‌شناسی سامانه‌ها در علوم دامی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اصلاح نژاد دام، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 2- دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

در سال­های اخیر دانش در عرصه­های مختلف علوم زیستی پیشرفت قابل توجه­ای داشته و سبب کشف مسیرهای بیولوژیک مهم در ارتباط با بیماری­های انسان و نیز صفات اقتصادی مهم در دام شده است. سازوکار در یک سلول شامل واکنش­های بسیاری است که با هم مرتبط می­باشند. فرآورده هر واکنش به عنوان واکنش دهنده واکنش بعدی مورد استفاده قرار می­گیرد و به­ این ترتیب، یک شبکه متابولیکی شکل می­گیرد. همین واقعیت در مورد روابط شبکه‌های تنظیمی بین ژن­ها و فرآورده های آن­ها وجود دارد. آنالیز شبکه­های متابولیک و شبیه سازی آن، از موضوعات مورد بحث در زیست شناسی سامانه است که موجب درک روابط پیچیده مولکولی سلول می‌شود. زیست­شناسی سامانه به مفهوم شناسایی سازوکارهای اجزاء عملیاتی سلول یا یک موجود کامل و درک مسیرهای رشد و توسعه آن­ها می­باشد. شناخت این ساز وکارها با استفاده از داده‌های عددی و تحلیل برهمکنش عناصر دخیل در این سامانه‌ها امکان پذیر بوده که سبب پیش­بینی خصوصیات و عملکرد اجزا در مسیرهای بیولوژیک می­شود. از موضوعات اساسی در این دانش، مطالعه مسیرهای بیوشیمیایی و استفاده از اطلاعات مختلف ژنومی در شناسایی مسیرهای ناشناخته و تکمیل آن­ها می‌باشد. به­طور کلی، هدف زیست شناسی سامانه، مدل سازی فرآیندهای زیستی و درک فرآیندهای درون سلولی در پاسخ به تغییرات محیط است. با استفاده از این علم به­جای آزمایش و بررسی خصوصیات بخش­های جدا شده یک سلول، ساختار و دینامیک کل سلول و در نهایت کل موجود بررسی می­شود.

کلیدواژه‌ها