بررسی ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌‌های تولید گاز برخی از گونه‌های گیاهان مرتعی استان کردستان

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه کردستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

چکیده

تحقیق حاضر، به­منظور تعیین ترکیب شیمیایی و برخی از فراسنجه‌های تخمیری 5 گونه  اصلی گیاه مرتعی استان کردستان شامل کما ساورزی (فلورا هوسکنچتی[1])، دو گونه گون علوفه‌ای استراگالوس آنگوستی فلوروس[2] و استراگالوس کورویروستریس[3]، چمن پیاز دار (پوا بولبوسا واروی پارا[4]) و گل راعی (هایپریکوم اسکابروم[5]) در سه مرحله­ی فنولوژی رویشی، گلدهی و بذردهی در منطقه سارال کردستان با استفاده از روش تولید گاز انجام شد. برای این منظور از سه رأس گوسفند فیستولا گذاری شده استفاده شد. میزان تولید گاز نمونه‌ها در ساعات 2، 4، 8، 12، 24، 36، 48، 72 و 96 اندازه‌گیری شد. داده‌های به­دست آمده در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد آنالیز قرار گرفتند. میزان پروتئین خام در هر سه مرحله رویشی، زایشی و گلدهی (به ترتیب 5/232، 6/182 و 8/130 گرم در هر کیلوگرم ماده خشک) در استراگالوس کورویروستریس به­طور معنی­داری بیشتر از سایر گونه‌های گیاهی بود (05/0> P). همچنین مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی در هر سه مرحله­ی فنولوژیکی در استراگالوس آنگوستی فلوروس و استراگالوس کورویروستریس نسبت به سایر گونه‌ها کمترین و در چمن پیازی بیشترین بود (05/0> P). حجم تولید گاز (به­جز چمن)، انرژی متابولیسمی و قابلیت هضم ماده آلی ( به­جز گل راعی) در استراگالوس آنگوستی فلوروس کما در هر سه مرحله­ی فنولوژیکی بیشتر از سایر گونه‌های گیاهی بود (05/0> P). نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که استراگالوس آنگوستی فلوروس دارای بالاترین ارزش تغذیه‌ای بود. با تغییر مرحله­ی فنولوژیکی از رویشی به گلدهی و از گلدهی به بذردهی، از ارزش تغذیه‌ای علوفه‌های مرتعی مورد مطالعه کاسته شد.[1]. Ferula haussknechtii


[2]. Astragalus angustiflorus


[3]. Astragalus curvirostris Boiss


[4] .Poa bulbosa var vivipara


[5]. Hypericum scabru

کلیدواژه‌ها