بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی برخی از صفات عملکردی مرغان بومی آذربایجان

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی تبریز

3 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی تبریز

چکیده

در این تحقیق، تخمین اجزای واریانس  -کواریانس و وراثت­پذیری برای صفات عملکردی وزن بدن در 12 هفتگی، وزن بدن در سن بلوغ جنسی، سن بلوغ جنسی و تعداد تخم­مرغ تعداد 43180 قطعه مرغ بومی آذربایجان که طی 14 نسل (سال 1367 تا 1389) این صفات رکورد برداری شده بودند، انجام شد. تجزیه و تحلیل داده­ها و برآورد مؤلفه­های واریانس برای محاسبه پارامترهای ژنتیکی با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده و مدل حیوانی چهار صفتی صورت گرفت. محدوده وراثت­پذیری در صفات عملکردی مدل چهار صفتی در محدوده097/0  تا409/0 به ترتیب برای تعداد تخم­مرغ و وزن بدن در 12 هفتگی بدست آمد. همبستگی ژنتیکی بالایی بین سن بلوغ جنسی و تعداد تخم­مرغ و وزن بدن در 12 هفتگی با وزن بدن در بلوغ جنسی (به ترتیب 83/0- و 744/0) برآورد شد.طی بررسی­های انجام شده روند ژنتیکی (تفاوت ارزش اصلاحی مرغان نسل پایه با آخرین نسل) حاصل از صفات وزن بدن در 12 هفتگی، وزن بدن در سن بلوغ جنسی، سن بلوغ جنسی و تعداد تخم­مرغ به ترتیب 29/14 گرم، 5/5- گرم، 62/1- روز و 23/0 عدد بود. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که کاهش سن بلوغ جنسی سبب افزایش تعداد تخم ­مرغ خواهد شد.

کلیدواژه‌ها