ارزیابی مدل‏های حیوانی مختلف در پیش بینی ارزش‏ اصلاحی برای صفات رشد در گوسفند لری بختیاری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده

پیش بینی صحیح ارزش‏های اصلاحی تحت تأثیر چندین عامل از جمله انتخاب بهترین مدل آنالیز ژنتیکی صفات است. به این منظور از اطّلاعات فنوتیپی و شجره‏ای سه صفت وزن تولد (BW0)، وزن شیرگیری (BW3) و وزن شش ماهگی (BW6) گوسفند لری بختیاری بین سال‏های 1368 تا 1390 استفاده شد. مؤلفه‏های (کو) واریانس به روش حداکثر درست نمایی محدود شده با استفاده از مدل‏های حیوانی تک صفتی و چند صفتی مختلف برآورد شدند. نتایج نشان داد که وراثت پذیری صفات در مدل‏های دو و سه صفتی (47/0، 27/0 و 12/0 به ترتیب برای BW0، BW3 و BW6) تقریباً ثابت است؛ امّا قدر مطلق تفاوت همبستگی‏های ژنتیکی و باقیمانده تا 11% در مدل‏های مختلف (23/0، 32/0 و 65/0در مدل‏های دو صفتی در مقابل 19/0، 31/0 و 54/0 در مدل سه صفتی به ترتیب برای آنالیزهای BW3-BW6، BW0-BW3 و BW0-BW6) تغییر کرد. ضرایب همبستگی بین ارزش‏های اصلاحی حیوانات در مدل‏های مختلف برای BW0 همواره بالاتر از 99/0 بود؛ در حالی که این ضرایب برای BW3 در کل جمعیت 97/0-43/0، در جمعیت میش‏ها 99/0-89/0 و در جمعیت قوچ‏ها 99/0-92/0 و برای BW6 در کل جمعیت 93/0-53/0، در جمعیت میش‏ها 94/0-52/0 و در جمعیت قوچ‏ها 93/0-58/0 بودند. همبستگی رتبه برای BW0 در سه جمعیت مورد مطالعه همچنان بالا بود؛ ولی ضرایب همبستگی رتبه بین مدل‏های تک صفتی با مدل دو و سه صفتی برای BW3 در سه جمعیت به ترتیب 96/0-42/0، 98/0-90/0 و 97/0-92/0 و برای BW6 به ترتیب 60/-52/0، 56/0-54/0 و 67/0-61/0 بودند. نتایج نشان داد که برای وزن تولد تفاوتی بین مدل‏ها برای پیش‏بینی ارزش اصلاحی وجود ندارد ولی تفاوت‏ها برای دو صفت دیگر قابل توجّه است.

کلیدواژه‌ها


Abbasi, M., Abdollahi-Arpanahi, R., Maghsoudi, A., Torshizi, R. V. and Nejati-Javaremi, A., 2012. Evaluation of models for estimation of genetic parameters and maternal effects for early growth traits of Iranian Baluchi sheep. Small Ruminant Research, 104(1), 62-69.

Aynalem, H., 2006. Genetic and Economic Analysis of Ethiopian Boran Cattle and their Crosses with Holstein Friesian in Central Ethiopia. A Ph. D. Thesis division of dairy cattle breeding National dairy research institute, Karnal-132001 (Haryana), India.   

Di, J., Zhang, Y., Tian, K.-C., Liu, J.-F., Xu, X.-M., Zhang, Y.-J. and Zhang, T.-H., 2011. Estimation of (co) variance components and genetic parameters for growth and wool traits of Chinese superfine merino sheep with the use of a multi-trait animal model. Livestock Science, 138(1), 278-288.

Hanford, K. J., Van Vleck, L. D. and Snowder, G., 2002. Estimates of genetic parameters and genetic change for reproduction, weight, and wool characteristics of Columbia sheep. Journal of Animal Science, 80(12), 3086-3098.