مقایسه روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای شیری حاصل از اسپرم‌های ایرانی و وارداتی (مطالعه موردی: استان مرکزی)

نویسندگان

چکیده

یکی از روش‌های بهبود صفات شیر استفاده از اسپرم‌ها با منشأ خارجی و داخلی است. بنابراین بررسی اثر آن‌ها بر صفات اقتصادی، امری ضروری می‏باشد. در این مطالعه به منظور مقایسه اثر اسپرم‌های ایرانی و وارداتی بر صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان مرکزی، 16384 رکورد تولید مربوط به 74 گله گاو هلشتاین در طی سال‌های 1392-1380 که توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، جمع آوری شده بود، استفاده گردید. ویرایش داده‌ها با نرم‏افزار Excel انجام شد و از روش GLM نرم‏افزار SAS,9.1 برای بررسی معنی‌داری اثرات ثابت (اثر گله، ماه و سال زایش، منشأ اسپرم) و اثر سن زایش به عنوان متغیر کمکی روی صفات تولیدی آنالیز شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل حیوانی یک صفتی نرم افزار Wombat انجام و روند ژنتیکی براساس سال زایش محاسبه گردید. مقایسه میانگین حداقل مربعات نشان داد، دختران حاصل از اسپرم‌های آمریکایی و ایرانی از نظر صفات تولیدی با نتاج حاصل از اسپرم‌ سایر کشورها (کانادایی، هلندی، فرانسوی، نیوزلندی و ایتالیایی) تفاوت معنی‏داری داشتند (05/0>P). در مقایسه روند ژنتیکی کیلوگرم بر سال، بین روند ژنتیکی دختران اسپرم‌های آمریکایی و ایرانی برای صفات تولیدی تفاوت معنی‏داری وجود نداشت. ولی بین روند ژنتیکی صفات تولیدی دختران اسپرم‌های آمریکایی و ایرانی با دختران اسپرم‌های کانادایی، فرانسوی و هلندی (کیلوگرم بر سال) تفاوت معنی‏دار وجود داشت (05/0>P). نتایج تحقیق نشان داد که روند ژنتیکی صفات تولیدی حاصل از اسپرم‌های آمریکایی و ایرانی در گاوداری‌های استان مرکزی عملکرد خوبی داشتند.

کلیدواژه‌ها