اثر شکل فیزیکی خوراک بر عملکرد پروار بره‌های نر لری بختیاری

نویسندگان

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی اثر شکل فیزیکی خوراک بر عملکرد پروار بره­های نر لری بختیاری بود. به این منظور، 36 رأس بره نر سالم با میانگین وزن 27/3±2/41 کیلوگرم به طور تصادفی به سه گروه 12 رأسی، برای دریافت سه نوع خوراک تقسیم شدند. خوراک­ها شامل: خوراک معمول در دامداری (تیمار شاهد)، خوراک کامل مخلوط (تیمار مخلوط) و خوراک کامل مخلوط به شکل بلوک (تیمار بلوک) بودند. آزمایش به مدت 90 روز در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با سه تیمار و سه تکرار و 4 رأس بره در هر تکرار انجام شد. وزن زنده، مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه اندازه­گیری و ضریب تبدیل غذایی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که شکل فیزیکی خوراک بر وزن نهایی و افزایش وزن روزانه بره­ها اثر معنی­داری (01/0P<) داشت. میانگین افزایش وزن روزانه بره­های دریافت کننده جیره بلوک با 219 گرم در روز بالاتر از بره­های گروه تیمار مخلوط (193 گرم در روز) و گروه تیمار شاهد (170 گرم در روز) بود. میانگین مصرف خوراک روزانه برای تیمارهای شاهد، مخلوط و بلوک به ترتیب 1523، 1644 و 1714 گرم در روز به ازای هر رأس بود که تفاوت تیمار شاهد با دو تیمار دیگر از نظر آماری معنی­دار (05/0P<) بود. ضریب تبدیل غذایی در کل دوره پروار برای تیمارهای شاهد، مخلوط و بلوک به ترتیب 99/8، 50/8 و 84/7 بود و اختلاف آن­ها معنی­دار نبود. به طور کلی نتیجه­گیری می­شود در صورتی که تهیه بلوک در منطقه امکان پذیر باشد استفاده از آن می­تواند سبب بهبود عملکرد پروار گردد.

کلیدواژه‌ها