اثر مرحله برداشت و عمل‌آوری اسیدی و میکروبی بر خصوصیات تجزیه پذیری سیلاژ سورگوم با روش تولید گاز

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر مرحله برداشت و افزودن اسیدفرمیک و مایع شکمبه به سیلاژ سورگوم بر میزان گاز تولیدی حاصل از سیلاژ سورگوم انجام شد. سورگوم در چین اول و دوم برداشت و هنگامی که میزان ماده خشک آن به 25 درصد رسید با اسید فرمیک و مایع شکمبه عمل آوری و سپس سیلو گردید. طول مدت سیلوکردن 81 روز بود. پس از باز کردن درب سیلوها و خشک کردن نمونه‏ها، از هرتیمار به منظور بررسی میزان تولید گاز نمونه برداشته و درون سرنگ‏های تولید گاز ریخته ‏شد. تولید گاز در زمان 2، 4، 6، 8، 16، 24، 48، 72 و 96 ساعت قرائت و یادداشت شد. نتایج نشان داد میزان تولید گاز در سیلاژ حاصل از چین دوم کمتر بود، همچنین میزان ضریب b نیز در این تیمار بیشتر از سیلاژ چین اول بود. در آزمایش دوم میزان تولید گاز در سیلاژ عمل‏آوری شده با مایع شکمبه به طور معنی‏داری کمتر از تیمار شاهد بود، ضریب  bدر سیلاژ عمل‏آوری شده با اسید فرمیک بیشتر از تیمار شاهد بود. قابلیت هضم ماده آلی و انرژی متابولیسمی در چین اول بیشتر از چین دوم بود. عمل آوری سیلاژها با مایع شکمبه باعث کاهش معنی دار قابلیت هضم ماده آلی (73/45 در مقابل 1/52 و 59/52 درصد) و انرژی متابولیسمی (72/6 در مقابل 7/7 و 75/7 مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک) نسبت به اسید فرمیک و شاهد شد.

کلیدواژه‌ها