اثر تزریق اسیدآمینه، آلبومین و دکستروز درون تخم‌مرغ جنین‌دار بر ریخت‌شناسی روده کوچک، وزن اندام‌های ایمنی و رشد جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثر تزریق برخی مواد مغذی به تخم‌مرغ‌های جنین‌دار حاصل از مرغ‌های مادر گوشتی بر رشد دستگاه گوارش، اندام‌های ایمنی و عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد 360 عدد تخم‌مرغ بارور حاصل از مرغ‌های مادر گوشتی سویه راس 308 در سن 33 هفته، در قالب طرح کاملاً تصادفی به شش گروه آزمایشی با چهار تکرار و در هر تکرار پانزده عدد تخم‌مرغ تقسیم شدند. تیمارها شامل: گروه بدون تزریق (شاهد 1) و تزریق 7/0 میلی‌لیتر آب مقطر (شاهد 2)، تزریق محلول‌های اسیدآمینه، آلبومین 20 درصد، دکستروز 20 درصد و دکستروز 10 درصد بودند. عمل تزریق در نیمه‌ روز 17 انکوباسیون توسط سرنگ با سوزن درجه 23 در کیسه آمنیون انجام شد. تزریق آلبومین به داخل تخم، وزن تولد جوجه‌های گوشتی را نسبت به تیمارهای شاهد افزایش داد.تزریق آلبومین و اسیدآمینه سبب افزایش طول پرز و نسبت طول پرز به عمق کریپت روده کوچک (ژژونوم) نسبت به تیمارهای شاهد1، شاهد 2 و دکستروز 20 درصد در سن یک‌روزگی گردید. همچنین در هفت‌روزگی تیمار آلبومین، طول پرز بلندتری در مقایسه با تیمار شاهد1 نشان داد. در سن یک‌روزگی،  وزن نسبی تیموس در تمام تیمارهای تحت تزریق مواد مغذی مختلف، نسبت به گروه شاهد 1، بیشتر بود و این افزایش وزن تا روز هفتم پرورش در تیمارهای آلبومین، دکستروز 20 درصد و دکستروز 10 درصد ادامه یافت. تزریق مواد مغذی تفاوت معنی‌داری را در درصد جوجه درآوری، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، درصد گلبول‌های سفید خون (هتروفیل، لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت)، وزن نسبی و طول نسبی روده کوچک و وزن نسبی بورس ایجاد نکرد. نتایج این آزمایش نشان داد که تزریق آلبومین و اسیدهای آمینه، می‌تواند در بهبود وزن تولد جوجه‌ها، ریخت‌شناسی روده کوچک و افزایش وزن اندام‌های ایمنی در جوجه یک‌روزه مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها