آنالیز ژنتیکی صفات رشد و نسبت کلیبر در گوسفند نژاد مغانی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش از رکوردهای مربوط به صفات رشد گوسفندان نژاد مغانی که طی سال­های 1374 تا 1389 در ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند مغانی جعفرآباد استان اردبیل جمع آوری شده بود، برای تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات رشد استفاده شد. پارامتر­های ژنتیکی و اجزای واریانس برای هر صفت با استفاده از روش حداکثر درست نمایی و شش مدل حیوانی گوناگون با استفاده از نرم افزار WOMBAT تجزیه و تحلیل شدند. صفاتی که در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند در برگیرنده وزن تولد (7028 داده)، وزن از شیرگیری (5695 داده)، وزن شش ماهگی (4954 داده)، وزن نه ماهگی (2322 داده)، وزن یکسالگی (1872 داده)، میانگین افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در 4 بازه زمانی (از تولد تا شیر­گیری، از شیر­گیری تا شش ماهگی، از شش ماهگی تا نه ماهگی و از نه ماهگی تا یکسالگی) بود. ساختار شجره حیوانات با کمک نرم­افزارCFC  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اثر عوامل ثابت قابل دسته­بندی در برگیرنده جنس، نوع تولد، سال و ماه تولد، همچنین اثر سن مادر نیز بر پایه ماه به عنوان عامل همبسته برای هر دام وارد مدل گردید. بر اساس مدل­های شش گانه اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم، اثر مادری، اثر محیط همیشگی مادر، کواریانس ژنتیک افزایشی مستقیم و مادری و اثرات باقیمانده برآورد گردید. پس از برازش هر یک از این شش مدل، مناسبترین مدل برای هر صفت بر اساس شاخص اطلاعاتی آکائیک  گزینش شد که بر اساس آن برای هر صفت، وراثت­پذیری صفات وزن تولد 007/0، وزن ازشیرگیری 024/0، وزن 6 ماهگی 009/0، وزن 9 ماهگی 181/0، وزن یکسالگی 076/0، افزایش وزن روزانه یک، 021/0، افزایش وزن روزانه دو، 12/0، افزایش وزن روزانه سه، 018/0، افزایش وزن روزانه چهار، 062/0، نسبت کلیبر بازه یک، 082/0، نسبت کلیبر بازه دو، 23/0، نسبت کلیبر بازه سه، 017/0 و نسبت کلیبر بازه چهار، 056/0 و همچنین روند ژنتیکی به ترتیب برای صفات وزن تولد (00014/0-)، وزن از شیرگیری (00213/0)، وزن شش ماهگی (00054/0)، وزن نه ماهگی (0345/0)، وزن یک­سالگی (0058/0)، افزایش وزن روزانه در هر یک از چهار بازه به ترتیب (0184/0)، (0244/0-)، (0338/0) و (0249/0)، همچنین برای نسبت کلیبر (0009/0)، (0055/0-)، (002/0) و (0009/0) بدست آمد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد به جز برای صفت وزن 9 ماهگی، در طی 15 سال پیشرفت ژنتیکی خاصی در دیگر صفات مورد مطالعه دیده نشد.

کلیدواژه‌ها