تجزیه و تحلیل ژنتیکی رکوردهای شیر روز آزمون در ماده گاوهای هلشتاین حاصل از اسپرم‌های وارداتی از آمریکا

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر در ماده گاوهای هلشتاین حاصل از اسپرم­های وارداتی از آمریکا، از تعداد 76504 رکورد روز آزمون سه بار دوشش در 189 گله که طی سال­های 1380 تا 1391 زایش داشتند، استفاده گردید. رکوردهای شیر روز آزمون با استفاده از یک مدل تابعیت تصادفی، تجزیه و تحلیل ژنتیکی شدند. در مدل مزبور، اثر ثابت گروه همزمان گله – سال - فصل زایش، متغیرهای کمکی سن حیوان هنگام رکوردگیری و درصد ژن هلشتاین قرار داده شدند. اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی گاوها برای شکل منحنی تولید در طول دوره شیردهی، توسط چندجمله­ای­های متعامد لژاندر با توان سوم برازش شدند. نتایج نشان داد میانگین وراثت­پذیری برای نیمه دوم دوره شیردهی از نیمه اول آن بیشتر بود. کمترین وراثت­پذیری در ماه دوم (047/0) و بیشترین مقدار آن در ماه دهم (150/0) بدست آمد. افزایش تدریجی واریانس ژنتیکی طی دوره شیردهی و بالا بودن واریانس باقی­مانده در اوایل دوره شیردهی از عوامل اصلی تغییرات وراثت­پذیری در روز آزمون­های مختلف بود. مقادیر بالای بدست آمده برای تکرارپذیری شیر روز آزمون، نشان دهنده آن است که با اطمینان زیادی می­توان گاوها را بر اساس رکوردهای قبلی آن­ها، برای دوره­های بعدی شیردهی انتخاب نمود. 

کلیدواژه‌ها