مقاله کوتاه علمی: تجزیه و تحلیل اقتصادی پرورش میش در عشایر استان چهارمحال و بختیاری

نویسنده

چکیده

در این تحقیق خصوصیات تولیدی، تولیدمثلی، مدیریتی و اقتصادی حاصل از رکوردگیری شش گله گوسفند لری بختیاری به ظرفیت 1228 رأس میش مولد در طول یک چرخه تولید سالانه در سامانه عشایری برای شناسایی عملکرد صفات و تجزیه اقتصادی پرورش میش در عشایر استان چهارمحال و بختیاری مورد استفاده قرار گرفت. پس از ارزیابی اقتصادی، آزمون حساسیت درآمد نسبت به تغییرات میزان تولید و متغیرهای اقتصادی واحد پرورشی نیز بررسی شد. سهم هزینه‌های متغیر 86/56 درصد از کل هزینه‌ها برآورد گردید. هزینه‌های ثابت (14/43 درصد) و کارگری (37 درصد) بیشترین سهم از هزینه‌ها را به خود اختصاص دادند. هزینه خوراک و حمل و نقل به ترتیب با 35/15 و 74/2 درصد از کل هزینه‌ها، در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. درآمد حاصل از فروش دام زنده 7/98 درصد از کل درآمدها را شامل شد و فروش پشم تنها 3/1 درصد از کل درآمدها را به خود اختصاص داد. سود به ازای هر رأس میش مولد در سال برابر با 373319- ریال برآورد گردید. بازدهی اقتصادی به دست آمده (9/0) نشان داد که درآمد حاصل از پرورش میش در سامانه عشایری تنها 90 درصد از هزینه­ها را پوشش می­دهد. اگر درصد بره­زایی به بالاتر از 150 درصد برسد، بازدهی اقتصادی از یک فراتر رفته و درآمدهای حاصله هزینه­ها را پوشش داده و سود مثبت خواهد شد. همچنین اگر قیمت فروش هر کیلوگرم وزن زنده بره از 100000 ریال به 115000 ریال افزایش یابد آنگاه درآمدهای حاصل از پرورش گوسفند با هزینه های آن برابر می­شود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، باید از طریق بهبود فعالیت­های مدیریتی و کاربرد روش­های اصلاح نژادی، تعداد بره از شیرگرفته به ازای هر رأس میش در سامانه پرورش گوسفند عشایری افزایش داده شود تا این حرفه بتواند بطور سودآوربه فعالیت خود ادامه دهد.

کلیدواژه‌ها