برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت داخلی تخم مرغان بومی آذربایجان

نویسندگان

چکیده

برای برآورد فراسنجه­های ژنتیکی و فنوتیپی صفات مربوط به کیفیت داخلی تخم ­مرغ از اطلاعات نسل چهاردهم مرغ­های بومی آذربایجان غربی استفاده شد. برای این منظور، عملکرد 960 قطعه مرغ و کیفیت داخلی 2000 تخم­مرغ مربوط به مرغ­های بومی آذربایجان جمع­ آوری گردید. فراسنجه­های ژنتیکی و فنوتیپی به وسیله­ی مدل حیوانی تک و شش صفته از طریق روش حداکثر درست نمایی محدود شده برآورد شدند. میانگین برای صفات واحد هاو، ارتفاع سفیده غلیظ، وزن سفیده، وزن زرده، عرض زرده و شاخص زرده به ترتیب 08/62%، 26/4 میلی ­متر، 29/33 گرم، 88/16 گرم، 63/40 میلی­ متر و 91/35% محاسبه شد. وراثت­‌‌ پذیری در مدل تک صفتی برای صفات مذکور به ترتیب 38/0، 30/0، 38/0، 36/0، 27/0 و 22/0 و در مدل شش صفتی 71/0، 65/0، 71/0، 75/0، 62/0 و 56/0 برآورد شد. بالاترین همبستگی ژنتیکی بین واحد هاو و ارتفاع سفیده و برابر با 96/0به دست آمد. براساس نتایج تحقیق حاضر، مقادیر وراثت­پذیری برآورد شده از روش چند صفته به طورکلی بالاتر از روش تک صفتی می­باشد که با توجّه به همبستگی ژنتیکی بالا بین صفات، معتبر­تر از روش تک صفتی است. بنابراین، با توجّه به وراثت ‌‌پذیری بالای به دست آمده برای صفت وزن سفیده از روش چند صفته، انتخاب برای صفت وزن سفیده منجر به بهبود واحد هاو و در نهایت کیفیت تخم­مرغ­های بومی آذربایجان می­شود. 

کلیدواژه‌ها