اثر اقدامات مدیریتی گاوداران بر بار میکروبی شیر، مورد مطالعه: گاوداری‌های صنعتی شیراز و مرودشت

نویسندگان

چکیده

تولید شیر، با بار میکروبی پایین، از دامداری آغاز می‌گردد و به اقدامات مدیریتی دامداران وابسته است، لذا هدف این تحقیق بررسی تأثیر اقدامات مدیریتی گاوداران بر بار میکروبی شیر بود. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه گاوداران صنعتی شهرستان‌های شیراز و مرودشت بود که در سال 1390 مشغول به فعالیت گاوداری بوده و شیر تولیدی واحد گاوداری خود را به کارخانه شیر پاستوریزه پگاه فارس تحویل می‌داده‌اند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و کوهن محاسبه گردید که شامل 175 آزمودنی (واحد تولیدی) شد. در این پژوهش جهت جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر از گاوداران، از پرسشنامه استفاده گردید و آمار بار میکروبی شیر هر واحد تولیدی نیز از نتایج آزمایشات شمارش بار میکروبی کارخانه شیر پاستوریزه پگاه فارس بدست آمد. نتایج مشخص کردکه میانگین بار میکروبی شیر تولیدکنندگان در وضعیت مناسبی قرار نداشتند. همچنین تعداد دفعات شستشو و رسوبگیری دستگاه شیردوش و سطح توسعه یافتگی فیزیکی گاوداری تأثیر منفی و معنی‌داری بر بار میکروبی شیر داشتند. همچنین میانگین بار میکروبی شیر در بین گروههای مختلف مقایسه شد و در هر قسمت با توجه به نتایج بدست آمده شده، پیشنهاداتی در راستای کاهش بار میکروبی شیر تولیدکنندگان ارائه گردید. 

کلیدواژه‌ها