اثر افزودن کولین کلراید به جیره‌های حاوی سطوح مختلف روغن بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش‌گرمایی

نویسندگان

چکیده

در این آزمایش به منظور بررسی اثر مکمل کولین­کلراید در جیره­های با سطوح مختلف چربی 236 قطعه جوجه خروس یک روزه سویه راس 308 به­طور تصادفی در 24 قفس توزیع شدند. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 شامل ۲ سطح چربی (صفر و ۵ درصد) و ۳ سطح مکمل کولین­کلراید (صفر، 1/0، 2/0 درصد) بود. پرندگان از 22 تا 42 روزگی به مدت 4 ساعت تحت تنش­گرمایی ۳۵ درجه سانتی­گراد قرار گرفتند. پرندگانی که جیره­های با سطح چربی بالا دریافت کردند در دوره­ آغازین و کل دوره پرورش به طور معنی­داری افزایش وزن و همچنین وزن سینه و چربی محوطه بطنی بالاتری داشتند (05/0P<). مصرف مکمل کولین‌کلراید باعث بهبود افزایش وزن و همچنین افزایش معنی­دار مصرف خوراک، وزن لاشه قابل طبخ، سینه و ران جوجه­های گوشتی شد (05/0P<). افزودن 1/0 درصد مکمل کولین­کلراید باعث شد تا شاخص قرمزی گوشت (a*) به طور معنی­داری کاهش یابد (05/0P<)، اما در شاخص­های روشنی (L*) و زردی (b*) گوشت تفاوت معنی­داری مشاهده نشد. مصرف جیره­های با 5 درصد چربی نسبت به جیره­های بدون روغن غلظت مالون­دی­آلدئید را در گوشت ران به­طور معنی­داری افزایش داد. گوشت پرندگانی که جیره­های بدون مکمل کولین­کلراید یا 2/0 درصد مکمل کولین­کلراید دریافت کردند نسبت به پرندگانی که جیره حاوی 1/0 درصد مکمل کولین‌کلراید دریافت کردند، به طور معنی­داری ظرفیت نگهداری آب بیشتری داشت. افزودن مکمل کولین­کلرید به جیره تأثیر معنی‌داری بر pH گوشت جوجه­های گوشتی نداشت. بر اساس نتایج این آزمایش، استفاده از روغن و همچنین حداقل 1/0 درصد مکمل کولین‌کلراید در جیره غذایی جوجه­های گوشتی در شرایط تنش گرمایی سبب بهبود عملکرد آن­ها می­شود. همجنین افزایش چربی در جیره جوجه­های گوشتی و نگهداری گوشت به مدت بیشتر از 30 روز سبب افزایش فسادپذیری گوشت می­شود.

کلیدواژه‌ها