تأثیرجایگزینی علوفه خشک یونجه با گیاه مرتعی کما بر مصرف خوراک، قابلیت هضم و فراسنجه‌های خونی در گوسفند کرمانی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر جایگزینی علوفه خشک یونجه با گیاه مرتعی کما بر قابلیت هضم و فراسنجه‌های خونی در گوسفند کرمانی در قالب طرح 4×4 در چهار دوره 21 روزه، شامل 16 روز عادت پذیری و 5 روز نمونه‌گیری انجام شد. جیره‌های آزمایشی شامل 1- جیره شاهد (بدون کما) 2- جیره دارای 10 درصد کما 3- جیره دارای 20 درصد کما، 4- جیره دارای 30 درصد کما (به طور کامل جایگزین یونجه) بود. در این مطالعه ترکیب شیمیایی و انرژی متابولیسمی گیاه کما و  یونجه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که سطوح پروتئین خام و فیبرخام در کما کمتر، ولی غلظت چربی، انرژی قابل متابولیسم، خاکستر در کما بیشتر از یونجه بود (05/0>P). تغذیه گیاه مرتعی کما ماده خشک مصرفی را به طور معنی داری کاهش داد (05/0>P)، اما اثری بر قابلیت هضم ماده آلی نداشت و روند تغییرات قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام به ترتیب به صورت درجه دو و درجه سه تغییر کرد، اما تغییرات قابلیت هضم NDF و ADF جیره‎های آزمایشی به صورت خطی بود (05/0P<). استفاده از گیاه مرتعی کما تا سطح 20 درصد جیره، کلسترول و کراتینین خون را به طور معنی دار افزایش و سپس کاهش داد (05/0>P)، اما بر گلوکز، تری‌گلیسرید، نیتروژن اوره‌ای و پروتئین خون بی‌تاثیر بود. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از گیاه مرتعی کما در سطح 10 درصد بدون هیچ گونه اثر منفی بر عملکرد گوسفندان و به دلیل هزینه جایگزینی کمتر نسبت به علوفه‌های زراعی، می‌تواند سبب بهبود بازده اقتصادی پرورش دام‌ها گردد.

کلیدواژه‌ها