ارزیابی ژنتیکی تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تعداد 701212، 596329 و 505793 رکورد روز آزمون به ترتیب برای مقادیر شیر، چربی و پروتئین که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کرج از سال 1385 تا 1389 جمع­آوری شده بود، جهت برآورد پارامترهای ژنتیکی تداوم شیردهی استفاده گردید. اجزای (کو)واریانس با روش حداکثر درستنمایی محدود شده و مدل رگرسیون تصادفی برآورد گردید. پنج معیار تداوم شیردهی مختلف با استفاده از ارزش­های اصلاحی ارزیابی شد. وراثت­پذیری­ تداوم تولید شیر، چربی و پروتئین به ترتیب در دامنه­ی 06/0 تا 16/0، 03/0 تا 17/0 و 06/0 تا 20/0 و وراثت­پذیری 305 روز تولید صفات مذکور به­ترتیب 29/0، 28/0 و 28/0 برآورد شد. مقادیر همبستگی اسپیرمن بین تداوم شیردهی و ارزش اصلاحی 305 روز تولید شیر، چربی و پروتئین به­ترتیب در دامنه 02/0 تا 76/0، 24/0- تا 58/0 و 50/0- تا 80/0 به دست آمد. همبستگی ژنتیکی بین معیارهای تداوم و ارزش اصلاحی 305 روز تولید، متغیر بود و برای مقادیر شیر و پروتئین بالاتر از مقدار چربی برآورد گردید. لذا برای مقادیر شیر و پروتئین، انتخاب از طریق ارزش اصلاحی 305 روز تولید، گاوهای نر یا ماده­ای که به لحاظ ژنتیکی تداوم شیردهی بالاتری دارند را مشخص خواهد کرد. ولی ارزش اصلاحی بالا برای تولید چربی، ممکن است گاوهای دارای تداوم شیردهی بالا را نشان ندهد. بنابراین ارزیابی ژنتیکی تداوم شیردهی برای بهبود صفات تولیدی شیر گاوهای هلشتاین دارای اهمیت بوده و در برنامه­های اصلاح نژادی گاوهای هلشتاین ایران قابل کاربرد است.   

کلیدواژه‌ها