مقایسه ترکیب شیمیایی و ارزش خوراکی علوفه سورگوم با دو روش مختلف سیلو کردن با استفاده از روش کیسه-های نایلونی و آزمون گاز

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور مقایسه ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ سطل و پلاستیک علوفه سورگوم صورت گرفت. بدین منظور علوفه سورگوم در مرحله رویشی برداشت شد و با استفاده از سطل­های پلاستیکی و کیسه­های پلاستیکی سیلو گردید. بعد از سپری شدن 81 روز، درب نمونه­های سیلاژ باز گردید و از بخش­های مختلف نمونه­برداری به عمل آمد. نمونه­ها پس از خشک شدن جهت آنالیز شیمیایی به آزمایشگاه منتقل شد. به منظور بررسی خصوصیات تجزیه­پذیری ماده خشک، پروتئین و دیواره­سلولی از روش کیسه‌های نایلونی و روش تولید گاز استفاده گردید. نتایج نشان داد که مقدار پروتئین خام و نیتروژن آمونیاکی سیلاژ تولید شده در پلاستیک به طور معنی­داری بیشتر از سیلاژ تولید شده در سطل بود (05/0>P). در مقدار چربی خام، خاکستر، تانن کل و متراکم، دیواره­سلولی، دیواره­سلولی بدون همی­سلولز و pH دو سیلاژ آزمایشی تفاوت معنی­داری مشاهده نشد.  نتایج حاصل از بررسی روند تجزیه­پذیری ماده خشک، پروتئین خام و دیواره سلولی نشان داد که بخش با تجزیه سریع (a) پروتئین­خام و دیواره­سلولی سیلاژ تولید شده در سطل به طور معنی­داری بیشتر از سیلاژ تولید شده در پلاستیک بود (05/0>P). در مقدار سایر پارامترهای تجزیه­پذیری بین دو سیلوی آزمایشی تفاوت معنی­داری مشاهده نگردید. همچنین نتایج حاصل از آزمون گاز حاکی از عدم تفاوت معنی­دار بین گاز تولیدی طی زمان­های مختلف انکوباسیون در دو سیلاژ آزمایشی بود. به طور کلی نتایج نشان داد که ارزش غذایی سیلاژ تولید شده با دو روش سیلو کردن تقریبآ یکسان بود. 

کلیدواژه‌ها