اثر سطوح مختلف بذر خار مریم بر عملکرد و برخی شاخص‌های کیفی تخم مرغ در مرغ‌های تخم‌گذار

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف بذر خار مریم بر عملکرد و برخی خصوصیات تخم­مرغ مانند وزن پوسته، ضخامت پوسته، شاخص زرده، رنگ زرده و واحد هاو در مرغ­های تخم­گذار انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار، 4 تکرار و 4 قطعه مرغ در هر تکرار و بر روی مرغ­های تخم­گذار سویه های-لاین (W-36) از سن 32 تا 42 هفتگی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- تیمار شاهد، 2- تیمار شاهد + 1% بذر خار مریم و 3- تیمار شاهد + 2% بذر خار مریم، بود. نتایج نشان داد از میان صفات عملکردی، میانگین وزن تخم مرغ در تیمار دریافت کننده 2% خار مریم، نسبت به تیمار شاهد، افزایش معنی­داری داشت (05/0P<). درصد تولید تخم مرغ، اگر چه در تیمارهای دریافت کننده خار مریم افزایش یافت ولی این افزایش معنی­دار نبود. گرم تخم مرغ تولیدی نیز در تیمار دریافت کننده 2% خار مریم نسبت به تیمار شاهد، بطور معنی­داری افزایش پیدا کرد (05/0P<). مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک در تیمارهای دریافت کننده خار مریم کاهش نشان داد ولی معنی­دار نبود. از میان خصوصیات تخم مرغ، رنگ زرده در دوره اول آزمایش و توسط 1% خار مریم افزایش معنی­داری نشان داد (05/0P<). همچنین واحد هاو در تیمارهای دریافت کننده خار مریم در تمام دوره­های آزمایشی افزایش پیدا کرد ولی این افزایش فقط در دوره دوم معنی­دار بود (05/0P<). بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، استفاده از دانه خار مریم در جیره غذایی مرغان تخم­گذار، توانست اثرات مفیدی بر عملکرد و برخی خصوصیات تخم مرغ مثل واحد هاو داشته باشد.

کلیدواژه‌ها