تأثیر سلنیوم، ویتامین E و پودر سیر، بر عملکرد، سیستم ایمنی و میزان تجمع چربی در لاشه جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور مقایسه تأثیر آنتی­اکسیدان­های سلنیوم، ویتامین E و گیاه دارویی سیر بر عملکرد، سیستم ایمنی و میزان تجمع چربی در لاشه جوجه‌های گوشتی، طراحی گردید. آزمایش با استفاده از 192 قطعه جوجه گوشتی نر، سویه راس 308، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 3 تکرار و 16 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. پرندگان در این آزمایش با 4 جیره حاوی افزودنی‌هایی از منابع مختلف آنتی­اکسیدان شامل: جیره تیمار شاهد (فاقد افزودنی)، جیره حاویg/kg 2 ویتامین E، جیره غنی شده باg/kg 3/0 سلنیوم و جیره حاوی g/kg 15 پودر سیر، تغذیه شدند. به منظور ارزیابی شاخص­های تولید جوجه­های هر پن در پایان هر هفته توزین گردیدند و میزان خوراک مصرفی ثبت گردید. جهت بررسی سیستم ایمنی و تعیین عیار پادتن تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند از روش هماگلوتیناسیون میکروتیتر استفاده شد. در سن 42 روزگی 3 پرنده از هر پن کشتار و میزان تجمع چربی آنها در ناحیه بطنی، بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده، پودر سیر در جیره باعث افزایش وزن پرنده و کاهش میزان تجمع چربی در لاشه جوجه­های گوشتی گردید. همچنین تیمار سلنیوم و ویتامین E در مقایسه با تیمار شاهد، به صورت معنی داری (05/0>P)، باعث افزایش تیتر آنتی بادی علیه SRBC و تقویت سیستم ایمنی جوجه‌ها گردید. 

کلیدواژه‌ها