اثر سطوح مختلف تفاله زیتون و مخلوط آنزیمی بر عملکرد و قابلیت هضم جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تفاله زیتون و مخلوط آنزیمی با نام تجاری ناتوزیم P، بر عملکرد و هضم مواد مغذی با استفاده از 320 قطعه جوجه گوشتی نر سویه تجاری راس 308 در یک دوره 42 روزه اجرا شد. آزمایش حاضر در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش عاملی، شامل چهار سطح تفاله زیتون (0، 5، 10 و 15 درصد) و دو سطح آنزیم (0 و 5/0 درصد) با 4 تکرار در هر تیمار و 10 جوجه در هر تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که افزودن تفاله زیتون به جیره باعث افزایش معنی‌داری در مصرف خوراک و افزایش وزن جوجه‌های گوشتی شد (05/0>P). جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی 10 درصد تفاله زیتون بیشترین مقدار مصرف خوراک و افزایش وزن را داشتند. اثر آنزیم بر مصرف خوراک در دوره رشد (42-22 روزگی) و کل دوره پروش (42-0 روزگی) معنی‌دار شد (05/0>P). با افزودن آنزیم مصرف خوراک کاهش یافت. اثر متقابل تفاله زیتون و آنزیم بر مصرف خوراک در دوره آغازین (21-0 روزگی) معنی دار شد (05/0>P). تیمار فاقد تفاله زیتون و آنزیم کمترین و تیمار حاوی 10 درصد تفاله زیتون بدون آنزیم بیشترین مصرف خوراک را داشتند. اثر تفاله زیتون در دوره آغازین بر ضریب تبدیل معنی‌دار شد (05/0>P). تیمار حاوی 5 درصد تفاله زیتون بهترین ضریب تبدیل را نشان داد. اثر آنزیم بر ضریب تبدیل در دوره آغازین معنی دار شد (05/0>P). بنابراین، می‌توان از تفاله زیتون در جیره جوجه‌های گوشتی استفاده نمود و آنزیم باعث بهبود ارزش تغذیه‌ای آن می‌شود. 

کلیدواژه‌ها