تأثیر سطوح مختلف گلوتاتیون و سوپراکسید دیسموتاز بر برخی از ویژگی‌های اسپرم گاو پس از انجماد

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر افزودن سطوح مختلف آنتی­اکسیدان­های سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و گلوتاتیون احیا شده (GSH) قبل از انجماد بر ویژگی‌های حیاتی اسپرم پس از یخ گشایی گاو بود. در این مطالعه 4 راس گاو هلشتاین با سن 5-4 سال استفاده شد. از هر گاو در 5 نوبت و در مجموع 20 مرتبه اسپرم گیری بعمل آمد. پس از افزودن آنتی­اکسیدان­های سوپراکسید دسموتاز به میزان (IU/ml 100 و 150) و GSH به میزان (mM 5 و 5/7) به رقیق کننده تریس-زرده تخم مرغ نمونه­ها منجمد شدند. بدنبال یخ­گشائی نمونه­های منی، پارامترهای تحرک کل، تحرک پیش­رونده، زنده­مانی و یکپارچگی غشای پلاسمایی در ساعات صفر و 2 انکوباسیون تعیین شدند. افزودن سطوح مختلف آنتی­اکسیدان­های سوپراکسید دسموتاز و GSH تاثیری بر پارامترهای اندازه گیری شده در ساعت اولیه انکوباسیون پس از یخ­گشائی نداشتند. 2 ساعت پس از انکوباسیون، تحرک کل، زنده­مانی و یکپارچگی غشاء اسپرم در نمونه­های منی حاوی سوپراکسید دسموتاز به میزان (IU/ml 100)، بطور معنی­داری بهبود یافت (05/0>P ). افزودن سوپراکسید دیسموتاز به محلول رقیق کننده منی به میزان (IU/ml 150) باعث حفظ یکپارچگی غشاء اسپرم گردید (05/0 >P). در نمونه­های منی با آنتی­اکسیدان GSH (mM 5)، تحرک کل و یکپارچگی غشاء اسپرم، بهبود قابل ملاحظه­ای را پس از یخ­گشائی نشان داد (05/0>P). بطور کلی نتایج این آزمایش نشان دهنده آن است که استفاده از آنتی­اکسیدان­های سوپراکسید دسموتاز و GSH در رقیق­کننده می­تواند کیفیت منی گاو را پس از یخ­گشائی حفظ نماید. 

کلیدواژه‌ها