اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی نعناع کوهی بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سلول‌های ایمنی خون در مرغهای تخمگذار

نویسنده

چکیده

       آزمایشی با 180 قطعه مرغ تخمگذار سویهی های لاین (W36) در 5 گروه آزمایشی و 3 تکرار (با تعداد 12 قطعه مرغ در هر تکرار) از سن 60 تا 72 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی جهت بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی نعناع کوهی (صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد) بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سلول‌‌های ایمنی خون مرغهای تخمگذار انجام گردید. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی نعناع کوهی دارای اثرات معنیداری بر ضریب تبدیل غذایی مرغهای تخمگذار می‌‌باشد (05/0>p). بهترین ضریب تبدیل غذایی (72/2) در گروه آزمایشی 3 (جیرهی حاوی 1 درصد نعناع کوهی) حاصل شد. استفاده از 2 درصد گیاه نعناع کوهی موجب افزایش معنی‌دار ضریب تبدیل غذایی (51/3) شد. در بررسی صفات مربوط به کیفیت تخم‌مرغ اختلاف معنیداری در بین تیمارها مشاهده شد (05/0>P). بر این اساس، بالاترین وزن مخصوص تخم‌‌مرغ (080/1 میلی‌‌گرم بر میلی‌لیترمکعب)، بالاترین شاخص رنگ زرده (84/4) در گروه آزمایشی 4 (تیمار حاوی  5/1 درصد نعناع کوهی) و بالاترین وزن سفیده (40/43 گرم) با استفادهی 1 درصدی از گیاه دارویی نعناع کوهی بدست آمد. در بررسی صفات مربوط به فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون در مرغهای تخمگذار اختلاف معنیداری در بین تیمارها مشاهده شد (05/0>P)، به طوری که پایینترین سطوح گلوکز (22/111 میلیگرم بر دسیلیتر) و تریگلیسرید (3/1242 میلیگرم بر دسیلیتر) در گروه آزمایشی 5 (تیمار حاوی 2 درصد نعناع کوهی) و پایینترین سطح کلسترول (52/137 میلیگرم بر دسیلیتر) در گروه آزمایشی 1 (شاهد) حاصل شد. استفاده از سطوح مختلف گیاه نعناع کوهی اثرات معنی‌داری بر درصد و نسبت سلول‌های خونی نداشت. نتیجهگیری کلی این آزمایش نشان داد که در مرغ‌های تخم‌گذار استفاده از گیاه نعناع کوهی تا سطح 5/1 درصد جیره، بدون اینکه اثرات سوئی بر عملکرد داشته باشد، موجب بهبود صفات کیفی تخم‌مرغ می‌شود. بیشترین کاهش سطح گلوکز و تری‌گلیسرید خون با استفاده از 2 درصد نعناع کوهی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها