تأثیر پودر سیر بر عملکرد و فراسنجه‌های خون بره‌های پرواری نژاد دالاق

10.22077/jlr.2012.132

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر سیر بر عملکرد پروار و فراسنجه­های خون بره­های نر نژاد دالاق انجام شد. بیست رأس بره نر نژاد دالاق با سن 10 ماه و متوسط ​​وزن اولیه بدن  5/2± 31 کیلوگرم به مدت 91 روز (7 روز عادت پذیری بدون پودر سیر و 84 روز زمان اعمال تیمار­ها) و به طور تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. تیمار­ها عبارت بودند از: شاهد (بدون پودر سیر)، 5 ، 10 و 15 گرم پودر سیر در روز به ازای هر بره. بره­ها به صورت جداگانه تا حد اشتها تغذیه شدند. نمونه خون در هفته 0، 4، 8، 12 گرفته شد و بره­ها هر دو هفته وزن شدند. مصرف ماده خشک هر دو هفته محاسبه شد. نتایج این آزمایش نشان داد که اضافه کردن 15 گرم پودر سیر در روز در جیره بره­ها باعث افزایش معنی­دار مصرف ماده خشک روزانه در مقایسه با تیمار شاهد شد. سطوح مختلف پودر سیر تأثیر معنی­داری بر میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی نداشت. پودر سیر تأثیری بر روی گلوکز، اوره و تری گلیسرید سرم خون نداشت، اما در تیمار با 15 گرم در روز پودر سیر باعث کاهش عددی اوره و تری گلیسرید سرم خون شد. در مجموع اضافه کردن 15 گرم در روز پودر سیر به ازای هر بره در این تحقیق باعث افزایش معنی­دار مصرف خوراک بره دالاق نر شد

کلیدواژه‌ها