نویسنده = ابوالفضل زالی
تعداد مقالات: 4
1. اثرات جایگزینی ملاس با ویناس چغندرقند بر عملکرد، پارامترهای شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی بزغاله‌های مهابادی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 11-21

کبری پوراسد آستمال؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی گنج‌خانلو؛ علی امامی؛ علی هاتفی


2. اثر تغذیه اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع قبل از زایش بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین چند بار زایش کرده

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 57-69

مهدی گنج خانلو؛ صادق هاشمی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ ابوالفضل زالی؛ حمید کهرام


3. مطالعه چند شکلی بخشی از اگزون و اینترون 2 ژن لپتین و شناساییSNP ها در این جایگاه در بز نژاد مهابادی با روش PCR- SSCP

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 43-48

زهرا عزیزی؛ حسین مرادی شهر بابک؛ محمد مرادی شهر بابک؛ ابوالفضل زالی